צילום: שרון צור החלטה חדשה שאושרה לאחרונה במינהל מקרקעי ישראל (ממ"י) עלולה להביא למכה כלכלית קשה עבור בעלי קרקעות רבים במושבים. ההחלטה קובעת כי הפטור מדמי חכירה על קרקע חקלאית, שממנו נהנו עד כה בעלי הקרקעות ביישובים חקלאיים, לא יחול במקרים שבהם עשה החוכר שינוי בשימוש בקרקע. אך מנגד התקבלה השבוע בממ"י החלטה אחרת שמיטיבה דווקא עם חוכרי הקרקעות שהקדימו לשנות את ייעודה של הקרקע שברשותם. באגודה לצדק חלוקתי מוחים על החלטה זו.

בשנים האחרונות, יותר ויותר בעלי משקים במושבים נוטשים את העיסוק בחקלאות והופכים את הרפתות, הלולים והדירים ליחידות דיור ולחדרי אירוח. מדובר בתעשייה המגלגלת עשרות מיליוני שקלים בשנה ומושתתת על שימוש חורג בקרקע חקלאית.

למעשה תעשייה זו התפתחה כל כך, עד שכיום מתפרנס הרוב מוחלט של התושבים במושבים רבים מהשכרת חדרי אירוח וממתן שירותים לחדרים אלה ורק מיעוט קטן ממשיך לעבד את השדות והמטעים.

המועצות האזוריות נוטות להעלים עין מהתופעה – אם על מנת לאפשר פרנסה לתושביהן ואם מסיבות אחרות. אך נראה כי החגיגה עומדת להסתיים: שר האוצר יובל שטייניץ חתם לאחרונה על החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1208, המעדכנת את החלטה 817 מיוני 1998, בדבר מדיניות אחידה ביחס למתן הנחות במחירי קרקע באזורי הפריפריה ובאזורי מצוקה.

מטרתה של החלטה 1208 היא להנהיג מדיניות אחידה ביחס למתן הנחות במחירי קרקע באזורי הפריפריה ובאזורי מצוקה. החלטה 817 קובעת את דמי החכירה שישולמו למינהל באזורי עדיפות לאומית על פי השימושים בה, אך מצד שני קובעת החלטה 1208 כי הפטור לא יחול על דמי שימוש בגין שימוש שעשה החוכר ללא הסכמת המינהל ובניגוד להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי המינהל התקפים.

החלטה זו נקבעה ברוח העמדה שנוקט המינהל זו תקופה ארוכה, הקוראת להסדרה ולהסרה של שימושים חורגים בנחלות
וכן לגביית דמי שימוש בגין שימושים חורגים. באופן ספציפי מתייחסת החלטה זו לשימושים חורגים בנחלות, הכוללים שימוש לא חקלאי בנחלה, מבנים ללא היתר, הסבת מבנים חקלאיים למבני מגורים וכיוצא באלה.

חקלאי שהחליט להעתיק את פרנסתו מהרפת לתחום השכרת הדירות הוא ע', מאחד המושבים המבוקשים בגלבוע. "אם יהרסו לי את יחידות הדיור, אני אפשוט את הרגל",הוא אומר בפשטות.

דוברת מנהל מקרקעי ישראל, אורטל צבר: "כל מי שבנה צימרים או יחידות דיור על חלקה ב' פעל בניגוד לחוק וכאשר נגלה זאת הוא יטופל בחומרה. ישנה החלטה של המנהל המסדירה את כמות הצימרים המותרת בכל מושב ומאפשרת בנייה של 6-8 צימרים בחלקה א' בהתאם לכללים המפורטים בהחלטה. אם יש מושבים בהם יש יותר צימרים מדובר גם כן בעבירה".

תגובת מוא"ז עמק יזרעאל: "המועצה האזורית עמק יזרעאל פועלת רק עפ"י חוק. אכיפת חוק התכנון והבניה מתבצע במידת הצורך, וללא איפה ואיפה. המועצה האזורית יזמה תוכנית מפורטת להסדרת שימושי הפל"ח (פעילות לא חקלאית) בנחלות וכל זאת במגמה לסייע בהסדרת המבנים והשימושים".

הכתבה המלאה מתפרסמת בסוף השבוע ב'ידיעות העמק'