צילום: אביהו שפירא דוח מבקר המדינה, יוסף שפירא, מעלה חשש שניהול מיזם שילוט החוצות בתחומי טבריה, וברשויות מקומיות נוספות, בוצע ללא פיקוח וללא עמידה על מיצוי זכויותיה כרשות, תוך כדי אובדן רווחים ופגיעה בקופה הציבורית.

טבריה: שלושה חודשים לטיפול בתקלה בתאורה

חוקי העזר של הרשות המקומית מסדירים את פרסום השלטים במתקנים עירוניים בעיר. כך למשל נקבע שאין לפרסם מודעה או להציב שלט, אלא במקומות שקבע ראש הרשות ולפי היתר שלו.

הדוח מעלה שבשנים 2013-2005, העבירה העירייה את ניהול פרסום החוצות במתקנים העירוניים לחברה הכלכלית, חברה מיסודה של העירייה, שנחשבת כזרוע שלה, מבלי שהסדירה את המהלך בהסכם. המבקר קבע בדוח שהעדר הסכם התקשרות אינו עולה בקנה אחד עם כללי מינהל תקין המחייבים רשות ציבורית.

העירייה מסרה בתשובתה למבקר, שראש העירייה הנוכחי מצא טעם לפגם בהתנהלות זו, ולכן הורה למנכ"ל העירייה, פרג'י שמש, לפעול להסדרת תחומי האחריות בין הרשות לחברה הכלכלית.

בנוסף, העלו ממצאי הביקורת שהחברה הכלכלית לא מנעה מקבלני הפרסום להקים מתקנים נוספים בעיר, אף שאלה הוצבו ללא קבלת ההיתרים הנדרשים על פי דין וכמפורט בהסכמים.

המבקר: "חרף התופעה החמורה של התקנת שלטים במרחב הציבורי ללא הֶיתר, העירייה והחברה הכלכלית לא נקטו את כל האמצעים העומדים לרשותן להסרת המפגעים".

עוד נמצא שהעירייה והחברה לא גבו מקבלני הפרסום את כל הכספים המגיעים להן, אף שנקבע כי עליהם לשלם דמי זיכיון ואגרות שילוט. בנוסף היה עליהם לשלם עבור הוצאות החשמל להפעלת מערכות התאורה, המותקנות על שלטי הפרסום, במקרים שהם מחוברים לרשת החשמל העירונית. "סכומים אלה הסתכמו, עד למועד סיום הביקורת, במאות אלפי שקלים ואף יותר מכך", נכתב.לא ניצלה את זכויותיה
בחלק מההתקשרויות עם הקבלנים תמה תקופת ההתקשרות המרבית שנקבעה בהסכמים, אך העירייה או החברה הכלכלית לא פעלו להביא לסיומה בפועל ולפרסום מכרזים חדשים, ולא נערכו להליך התקשרות חדש.

כך, למשל, מתאר הדוח שבפברואר 2007 חתמה העירייה על הסכם עם חברה לזיכיון למתקני פרסום. נקבע כי החוזה יהיה בתוקף למשך שלוש שנים, עד סוף ינואר 2010, וכי ניתן להאריכו בשלוש שנים נוספות, כל פעם בשנה אחת. תוקפו של ההסכם עם החברה היה לכל היותר עד סוף ינואר 2013. בפועל נמשכה ההתקשרות עם הקבלן שנתיים לאחר תום תקופת ההתקשרות, לרבות תקופת ההארכה.

במקרה אחר שמתאר הדוח נמצא, שבספטמבר 1992 חתמה העירייה על הסכם עם חברה להקמת גשר עץ המיועד להולכי רגל, בתמורה לזיכיון הפרסום על גבי הגשר ולתחזוקתו לתקופה של 15 שנה. בהסכם ניתנה אפשרות הארכה בשש שנים נוספות, שתחילתן תהיה במועד שבו אמורה החברה לסיים את בנייתו. תוקפו המרבי של ההסכם היה עד מאי 2014, אולם בפועל נמשכה ההתקשרות עד פברואר 2015.

עוד נמצא כי אף שההסכם עם קבלני הפרסום מאפשר לרשות להשתמש במתקנים לצורך פרסום מידע עירוני, היא לא ניצלה את זכויותיה. "כך אפשרה העירייה לקבלנים להשתמש במתקנים שנועדו לפרסום עירוני לצרכים מסחריים", נכתב בדוח.

העירייה מסרה בתשובתה למבקר המדינה כי תוודא שהחברה הכלכלית פועלת לסיום ההתקשרות במועד הנקוב בחוזה, וכי היא נערכת בהתאם לביצוע התקשרויות חדשות. החברה הכלכלית מסרה שבינואר 2015 היתה בעיצומו של תהליך הכנת מכרז לשני המקרים שהעלה המבקר.

מהעירייה נמסר בתגובה: "יש להדגיש כי הדוח מתייחס לתקופה משנת 2005 ועד שנת 2013, טרם כהונת ראש העיר הנוכחי. בראשית שנת 2014 הוחלפה כל שדרת הניהול בחברה הכלכלית, לרבות מנכ"ל ודירקטוריון חדש. החברה כולה עוברת שינוי מהותי - הוכנסו נהלים, סדרי עבודה ומנהל תקינים. בכל הנוגע להסכם של השילוט - נעשים מאמצים לתיקון הפרות ההסכם בכל דרך אפשרית כנגד הקבלן".